Nu vet vi hur man får 350 företagare att lägga
35 000 timmar under två år på företagsutveckling.

Nu vet vi hur man får 350 företagare att lägga 35 000 timmar under två år på företagsutveckling.

 PROJEKTET PÅ UNDER 2 MIN

PROJEKTET

Affärskompetens Nu var ett projekt som hade fokus på affärsutveckling för solo- och mikroföretag verksamma i Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Totalt deltog ca 350 företag och projektet finansierades av ESF (Europeiska socialfonden) med 23,6 miljoner kronor. Projektet avslutades 31 januari 2020.

Projektägare var föreningen Nordupplands Kompetenscenter, vars medlemmar består av företagarföreningarna Näringsliv i samverkan i Tierp och Företag i samverkan i Östhammar samt Älvkarleby kommun. Heby kommun är representerad i styrelse och styrgrupp.

PROJEKTIDÉ

Projektets uppgift var bland annat att bidra till varaktig förändring! Tillsammans med företagen skulle projektet utveckla metoder och arbetssätt för att att alla deltagande företag skulle utvecklas utifrån sina förutsättningar. Projektet stöttade deltagarna kontinuerligt och följde upp arbetet med att implementera den nya kunskapen. Företagarens tid är dyrbar, därför var det viktigt att den förberedande gemensamma analysen var noggrant genomförd.

 

ARBETSSÄTT OCH SPRIDNING

Under projekttiden ändrade projektet arbetssätt flera gånger för att lära och utveckla samt att få maximal återbäring på investerade EU-medel. Projektet arbetade fram en metod som gav ett fantastiskt resultat. De 350 deltagande företagen har lagt 35 000 timmar under två år av sin värdefulla tid för att kompetensutveckla sitt företag hos oss. Det är drygt en persons arbetsvecka per år för varje företag.

I projektets tredje fas, som avslutades sista juni 2019, redovisades arbetssättet, resultatet och vilka effekter det gett. Projektets förhoppning är att alla som arbetar med utveckling för småföretagare i Sverige ska kunna ta del av projektets metoder och lärdomar.

Tack vare ett effektivt och resurssnålt arbetssätt, fanns det pengar kvar av de ursprungliga EU-medlen när fas tre avslutades i juni 2019. Projektet ansökte då om och fick förlängning med sex månader. Alltså inga mer pengar, men mer tid.

Den fjärde fasen pågick 1 augusti 2019 till 31 januari 2020. Under detta halvår arbetade några av projektmedarbetarna med att sprida projektets lärdomar, metoder och arbetssätt till politiker, tjänstepersoner och andra beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

TIDPLAN

Analysfasen: (inventering behov), april 2016 – okt 2016

Kompetensutveckling:  (Utbildningar, inspiration, nätverkande och affärsutvecklingsmöten), nov 2016 –  mars 2019. I  januari 2018 beviljades en ansökan om att projekttiden skulle förlängas med ett halvår. Syftet med det var att erbjuda deltagarna en hel höst/vintersäsong till, då det visat sig att det är då de flesta har möjlighet att gå på utbildning. Dock ansöktes inte om utökade medel, utan endast omdisponering av budgeten.

Projektrapportering: april 2019  – juni 2019. (Tidigare dec 2018 – jan 2019)

Spridning och påverkan: augusti 2019 till januari 2020. Tack vare ett kostnadseffektivt arbetssätt hade projektet kvar pengar för ytterligare ett halvårs arbete.

Projektet avslutades i sin helhet 31 januari 2020.

 

Projektfaser

  • ANALYS - 2016
  • GENOMFÖR 2017-19
  • RAPPORTERING - 2019
  • SPRIDNING - 2019 - 20

Män/ Kvinnor

Företagsstorlek

Solo
Mikro
Övriga